STM: Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta säädetään jatkossa yhdessä laissa

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuottamisen valvonnasta säädetään jatkossa yhdessä laissa. Yksityisistä sosiaalipalveluista ja terveydenhuollosta annetut lait on kumottu. Myös palvelulainsäädännössä olevat valvontaa koskevat säännökset on kumottu.

Valvontalaissa säädetään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjien eli valtion, hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän valvonnasta sekä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta.

Tavoitteena on yhtenäistää nykyistä sääntelyä ja vahvistaa palvelujen laatua sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Kaikki palveluntuottajat rekisteröidään samaan valtakunnalliseen rekisteriin

Lailla yhdenmukaistetaan julkisten ja yksityisten palveluntuottajien toimintaedellytykset ja rekisteröinti. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan aloittaminen edellyttää, että palveluntuottaja ja palveluyksikkö on rekisteröity sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteriin ja rekisteröinnistä on annettu päätös. 

Rekisteröintimenettely koskee sekä julkisia että yksityisiä palveluntuottajia. Rekisteröinnin edellytys on, että palveluntuottaja ja palveluyksikkö täyttävät niille säädetyt taloudelliset, toiminnalliset ja hallinnolliset edellytykset.

Valvontaviranomaisina toimivat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot.

Palveluntuottaja antaa rekisteröintiä koskevat tiedot sähköisesti Valviralle, josta ne siirretään automaattisesti toimivaltaisen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Asian käsittelee se aluehallintovirasto, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, asian käsittelee Valvira.

Omavalvontasuunnitelmasta päivittäinen työväline jokaiseen yksikköön

Palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan omaa vastuuta palvelujen laadusta, turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta vahvistetaan. Toiminnan johtamista sekä vastuuhenkilöä koskevista edellytyksistä säädetään erikseen.

Palveluntuottajilla tulee olla omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palveluntuottajan tarjoamat palvelut ja joiden toteuttamisesta palveluntuottaja ja vastuuhenkilö ovat vastuussa.

Omavalvontaa on myös palveluntuottajan ja henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus, jos he huomaavat palveluyksikön toiminnassa epäkohtia tai puutteita asiakkaan tai potilaan sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamisessa. Omavalvontaan sisältyy myös palveluntuottajan velvollisuus tarkistaa iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kanssa työskenteleviksi aikovien henkilöiden rikosrekisteriote, jos työskentelyyn kuuluu pysyväisluontoisesti ja olennaisesti iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden hoitoa tai muuta huolenpitoa.

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 14.4.2023. Lait tulevat voimaan 1.1.2024.

 

 

Back to Top