STM: Selvitys apteekkijärjestelmän kehittämisestä julkaistu

 

 

 

Lääkeasioita uudistetaan kokonaisuutena, jonka yhtenä osana tarkastellaan avohuollon lääkkeiden vähittäisjakelun ja apteekkijärjestelmän kehittämistä. Nyt julkaistussa selvityksessä arvioidaan apteekkijärjestelmän nykytilaa ja ehdotetaan jatkotoimenpiteitä seuraaville hallituskausille. 

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmän alainen apteekkijaos on valmistellut apteekkijärjestelmän kehittämistä koskevan selvityksen. Selvitys on tehty apteekkialan laajemman uudistustyön pohjaksi. 

Selvityksessä on kuvattu ja arvioitu lääkkeen vähittäisjakelun, apteekkien lupajärjestelmän, omistajuuden, talouden, palveluiden ja lääkkeiden etämyynnin nykytilaa sekä esitetty ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. Selvityksessä on myös arvioitu mahdollisuuksia laajentaa apteekkien omistajapohjaa.

Lääkehuolto ja lääkkeiden vähittäisjakelu ovat osa terveydenhuoltoa, minkä vuoksi avohoidossa käytettävien lääkkeiden jakelun vahva sääntely on perusteltua. Lääkkeet ovat erityishyödykkeitä, joilla ehkäistään tai hoidetaan sairauksia. Lääkkeiden vähittäisjakelun tulee tukea asiakkaiden rationaalisen eli järkevän lääkehoidon toteutumista yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Lääkkeiden vähittäisjakelun ja siihen liittyvien palveluiden tulee olla turvallisesti, laadukkaasti sekä kustannustehokkaasti järjestettyjä. Lisäksi lääkkeiden ja palveluiden saatavuus tulee turvata yhdenvertaisesti koko maassa. Lääkkeiden etämyynnillä tuetaan ja täydennetään lääkkeiden vähittäisjakelua sekä edistetään osaltaan lääkkeiden saatavuutta.

Selvityksessä ehdotetaan apteekkitalouden sääntelyn kokonaisuudistuksen käynnistämistä. Taloutta uudistettaessa tulee huomioida apteekkien tosiasiallinen kannattavuus, varmistaa maanlaajuinen apteekkiverkosto ja lääkkeiden saatavuus sekä rationaalisen lääkehoidon toteutuminen farmaseuttisen tuen avulla. 

Apteekkijärjestelmän uudistamista tulee valmistella terveyspoliittisista lähtökohdista asiakkaita ja yhteiskuntaa hyödyttävänä hallittuna kokonaisuutena. Uudistamista tulee jatkossakin tehdä yhdessä muun sote-alan kehittämisen kanssa. Sääntelyn tulee olla asiakaslähtöistä ja vastata muuttuvan toimintaympäristön ja kehittyvien lääkehoitojen tarpeisiin. 

Lääkeasioiden uudistus on osa pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmaa.

 

Back to Top